چمن مصنوعی با کیفیت بالا مناسب برای اجرا در زمین های فوتبال چمن مصنوعی